Udostępnianie dokumentacji medycznej

 1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana na wniosek uprawnionej osoby:

  • do wglądu w siedzibie Przychodni Orłowo Sp. z o.o.
  • poprzez sporządzenie jej wypisu, wydruku lub kopii papierowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych (wniosek można złożyć osobiście w siedzibie bądź telefonicznie).

2. Pierwsza kopia dokumentacji medycznej wydawana jest pacjentowi lub jego przedstawIcielowi ustawowemu nieodpłatnie. Przy kolejnym wniosku bezpłatnie zostanie udostępniona ta część dokumentacji, której wcześniej pacjent nie otrzymał. Za każde ponowne udostępnienie tych samych dokumentów Przychodnia Orłowo pobiera opłatę (0,30 zł - strona, koszt nośnika informatycznego 1,80 zł). Bezpłatnie dokumentacja medyczna zostanie udostępnienia wyłącznie pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu (a zatem już nie osobie upoważnionej przez pacjenta).

3. Sporządzenie i wydanie kopii dokumentacji medycznej pacjenta odbywa się nie później niż w piątym dniu roboczym, następującym po dniu złożenia wniosku.

4. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dokumentacja medyczna udostępniania jest:

  • bezpośrednio pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy,
  • jego przedstawicielowi ustawowemu (np. rodzicom małoletniego pacjenta),
  • innej osobie upoważnionej przez pacjenta na podstawie upoważnienia z podpisem notarialnie poświadczonym, lub podpisanego w obecności pracownika odpowiedzialnego za udostępnianie dokumentacji medycznej, który poświadcza fakt złożenia w jego obecności podpisu upoważniającego.

5. Dokumentacja medyczna wydawana jest za okazaniem dokumentu urzędowego potwierdzającego tożsamość (tj. dowód osobisty, paszport).

6. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna może być udostępniona osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia. Sprzeciw pacjenta może być przełamany w dwóch sytuacjach, tzn.:

  • w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia, z tytułu śmierci pacjenta,
  • dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej.

O powyższym decyduje sąd w postępowaniu nieprocesowym.

Z kolei w razie sporu między osobami bliskimi wniosek do sądu, może złożyć osoba bliska lub osoba wykonująca zawód medyczny.

7. Wydanie oryginału dokumentacji na wniosek pacjenta lub osoby przez niego upoważnionej jest możliwe tylko w szczególnych przypadkach, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta.

8. W przypadkach nietypowych, wątpliwości, problemów prosimy o kontakt z sekretariatem.