Udostępnianie dokumentacji medycznej w Przychodni Orłowo

1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana na wniosek uprawnionej osoby: 

  • -do wglądu w siedzibie Przychodni Orłowo Sp. z o.o.,

  • -poprzez sporządzenie jej wypisu, wydruku lub kopii papierowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych (wniosek można złożyć osobiście w siedzibie bądź telefonicznie).


2. Koszt jednej strony kopii lub wydruku papierowego wynosi 0,30 zł. Koszt nośnika informatycznego 1,8 zł.


3. Sporządzenie i wydanie kopii dokumentacji medycznej pacjenta odbywa się nie później niż w piątym dniu roboczym, następującym po dniu złożenia wniosku.


4. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2016, poz. 186 ze zm.) dokumentacja medyczna udostępniania jest:

  • -bezpośrednio pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy,

  • -jego przedstawicielowi ustawowemu (np. rodzicom małoletniego pacjenta),

  • -innej osobie upoważnionej przez pacjenta na podstawie upoważnienia z podpisem notarialnie poświadczonym, lub podpisanego w obecności pracownika odpowiedzialnego za udostępnianie dokumentacji medycznej, który poświadcza fakt złożenia w jego obecności podpisu upoważniającego.


5. Dokumentacja medyczna wydawana jest za okazaniem dokumentu urzędowego potwierdzającego tożsamość (tj. dowód osobisty, paszport).


6. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.


7. Wydanie oryginału dokumentacji na wniosek pacjenta lub osoby przez niego upoważnionej jest możliwe tylko w szczególnych przypadkach, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta.


8. W przypadkach nietypowych, wątpliwości, problemów prosimy o kontakt z sekretariatem.